تبلیغات در ایران کالا

تبلیغات در شبکه ایران کالا

  • ایران کالا به واسطه ی حمایت از محصولات ایرانی ارزان ترین هزینه های تبلیغاتی را دارد
  • هزینه ها به طور تقریبی به قرار زیر است
    1. زیرنویس آگهی هر ثانیه 55/825 تومان است
    2. نشان آگهی هر روز 850 هزار تومان هزینه در بر دارد.
    3. هر ثانیه تبلیغات در ایران کالا به قرار ثانیه ای 55/825 تومان است.
    4. برای نمایش فیلم مستند صنعتی در ایران کالا با ما تماس بگیرید، برای شما آفر ویژه ای داریم

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه ایران کالا 

شبکه ایران کالا
ردیفعنوانساعت پخشتعرفه
1مستند تبلیغاتی7:3055,825
2مستند تبلیغاتی8:0055,825
3تکرار وقت کاری9:0055,825
4خبر آگهی10:0055,825
5مستند تبلیغاتی11:0055,825
6خبر آگهی12:0055,825
7مستند تبلیغاتی13:0055,825
8خبر آگهی14:0055,825
9برنامه تامینی15:0055,825
10خبر آگهی16:0055,825
11برنامه تامینی17:0055,825
12خبر آگهی18:0055,825
13برنامه ساعت 19:0019:0055,825
14مستند تبلیغاتی20:0055,825
15خبر آگهی21:0055,825
16تکرار وقت کاری22:0055,825
17مستند تبلیغاتی23:0055,825
    
میانگین هر ثانیه تبلیغات در شبکه نمایش55,825
تعرفه یک روز آرم اگهی854,123

هزینه تبلیغات تلویزیونی