طرح رایگان صدا و سیما


پخش رایگان تیزرهای تبلیغاتی از صدا و سیما-سال 1401

پخش تیزر رایگان از صدا و سیما

ماده 16 -تسهیلات تشویقی حمایت از تولید داخلی و اشتغال پایدار گروه سوم که بیش از 51 % سهام آنها متعلق به بخش خصوصی است:

حمايت از تولید داخلی و اشتغال پايدار فرصت بسیار مغتنمی برای حمايت و تقويت از سرمايه های اجتماعی و تولید
ملی است. در تولید ملی علاوه بر توجه به منابع اقتصادی، بايد توجه خاص و ويژهای هم به منابع انسانی صورت گیرد
زيرا نیروی کار شريفترين، مهمترين و با ارزشترين عامل بین عوامل گوناگون تولید است و هیچ عامل ديگری بدون
حضور نیروی انسانی متخصص، خلاق و نوآور، اهداف تولید را محقق نخواهد کرد. حیات بالقوه تولید متضمن توجه
جدی به نیروی کار است چرا که نیروی انسانی با انگیزه و حرفهای علاوه بر رشد جوامع، توان تولید کشور را نیز به
سطح قابل قبولی میرساندکه نتیجه آن اقتدار، پیروزی و سرافرازی کشور است.

رسانه ملی طی سالهای 1396 تا 1400 با سیاستگذاری بر پايه اين مهمترين عامل، در حمايت از تولید داخلی و
اشتغال پايدار نقش آفرينی نموده و در ادامه سیاستهای مذکور، در راستای تقويت بنیه اقتصادی بنگاههای کوچک و
71 حمايت حداکثری از اشتغال نیروی انسانی در سال 1401 بسته حمايتی ذيل را اعلام می نمايد.

صاحبان کالای گروه سوم که تولید کننده محصول نهايی برای مصرف کننده نهايی هستند درصورتیکه طی سال 1400 )سال پايه( حداکثر تا سقف 260 میلیارد ريال به کارکنان خود دستمزد و يا حقوق و مزايا پرداخت نموده باشند با ارائه فهرست مورد تأيید سازمان تامین اجتماعی ، مشمول برخورداری از اين طرح شده و میتوانند برابر پرداختهای خود و حداکثر تا سقف 260 میلیارد ريال از تعرفه به نرخ صفرريال ) 100% رايگان( طبق جدول شماره 66 استفاده نمايند.


ضریب ریالی پخش آگهی تسهیلات تشویقی گروه 3

جدول شماره « 66 »

ردیفمبلغ بیمه پرداختی طبق اعلام سازمان تامین اجتماعیدرصد تسهیلاتحداکثر رقم طبق تعرفه
1تا 50 میلیارد ريال300150 میلیارد ريال
2از 50 میلیارد و يک ريال تا 100 میلیارد ريال200200 میلیارد ريال
3از 100 میلیارد و يک ريال تا 150 میلیارد ريال150225 میلیارد ريال
4از 150 میلیارد و يک ريال تا 200 میلیارد ريال و بیشتر130260 میلیارد ريال
جدول تسهیلات تشویقی صدا و سیما در سال 1401

تبصره 91 : آن دسته از بنگاههای اقتصادی مشمول ماده 16 که در سال 1400 از تسهیلات تشويقی استفاده نمودهاند، با رعايت ماده 16 و تبصرههای ذيربط آن در سال 1401 و احتساب 50 درصد دستمزد يا حقوق و مزايای پرداختی به کارکنان خود، حداکثر تا 130 میلیارد ريال مشمول استفاده از ظرفیت مذکور خواهند بود.

تبصره 92 : در بسته حمايتی اين ماده برای گروههای هلدينگی )ماده 13 (، ظرفیت تشويقی حمايت از رونق تولید برای کل هلدينگ 260 میلیارد ريال طبق تعرفه است. شرکتهای وابسته به گروه برای استفاده از اين ظرفیت تشويقی مکلف
هستند وضعیت سهام خود را قبل از انعقاد قرارداد مشخص و ارائه نمايند. ادارهکل بازرگانی میتواند براساس درخواست کتبی گروه، ظرفیت تشويقی را بین هريک از اعضای آن توزيع نمايد.

تبصره 93 : چنانچه شرکتی از ظرفیت تشویقی ماده 16 استفاده نماید و بعدا مشخص شود جزء گروه هلدینگ بوده،
مازاد پخش گروه تعرفه مصرفی طبق مقررات مجموعه ضوابط محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 94 : مبنای محاسبه برای آن دسته از صاحبان کالا و خدمات مشمول استفاده از تسهیلات تشويقی که در سال
1400 از اين طرح استفاده نمودهاند، میزان پرداخت حقوق و مزايا و دستمزد از ماه بعد از استفاده از تسهیلات
تشويقی سال 1400 است.

تبصره 95 : مبنای محاسبه و تعیین مبلغ تعرفه قرارداد، ارائه لیست حقوق و مزايای پرداختی يکساله مورد تأيید
سازمان تأمین اجتماعی منتهی به دوره زمانی پخش تبلیغات است.

تبصره 96 : مبلغ طبق تعرفه تبلیغات حمايت از اشتغال داخلی به صورت 50 % تلويزيونی 50 % راديويی تقسیم
میشود.به استثناء شبکه های استانی قابل پخش است .تبصره 97 : در صورتیکه پرداخت حقوق و مزايای پرسنل صاحب آگهی نسبت به سال پايه ) 1400 ،) 50% افزايش
داشته باشد، مبلغ تعرفه قرارداد منعقده نیز 50 % افزايش خواهد يافت.
تبصره 98 : به جهت رعايت حقوق مخاطبین و مصرف کنندگان کالای ايرانی، مشمولین طرح مذکور با توجه به رايگان
بودن طرح موظفند آگهیهای خود را مطابق با ضوابط پخش سازمان صدا و سیما و رعايت مسائل کیفی و
کمی تهیه و ارائه نمايند.
تبصره 99 : خودروسازان و بیمههای دولتی مشروط به عقد قرارداد حداقل 0010 میلیارد ريالی )تسهیلات تشويقی
قرارداد 1000 میلیارد ريالی آنها مشمول ماده 13 و ساير مواد مجموعه ضوابط و مقررات پذيرش و پخش
آگهی های بازرگانی سال 1401 خواهند شد( درصورت اتمام پخش قرارداد اصلی و تسويه کامل تعهدات
مالی ، مشمول استفاده از اين تسهیلات طبق جدول 66 خواهند بود.
تبصره 100 : تسهیلات تشويقی از راديو به تلويزيون قابل انتقال نیست.
تبصره 101 : اين تسهیلات فقط مشمول کالاهای تولید در ايران است.
تبصره 102 : هر گونه کتاب )اعم از آموزشی و کمک آموزشی و ……( وانتشارات می توانند از بند 4 – 5 استفاده نمايند.
تبصره 103 : چنانچه هريک از صاحب آگهی برخوردار از اين تسهیلات، به هر نحوی از انحاء ،تبلیغات محصولات خود
را از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان پخش کند، اين تسهیلات کانلميکن تلقی شده و هزينه آن بر اساس
تعرفههای موجود و به نرخ روز محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره 104 : صاحبان کالا و خدماتی که تولید محصولات نهایی قند و شکر و نبات و نوشابه انرژی زا مینمایند
نمی توانند از این تسهیلات تشویقی استفاده نمایند.
ماده 17 – حمایت از مشاغل آسیب دیده از ویروس کرونا :
از آنجا که بر اثر شیوع ويروس کرونا برخی مراکز تولیدی و خدماتی به ويژه در ماههای پايانی سال 98 و در ادامه تا
کنون با رکود فعالیتها و محدوديت های زمانی و مکانی در نظام توزيع و عرضه روبرو شده اند) به استثناء فعالیتهای
فضای مجازی (، با عنايت به شعار سال 1400 تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ، رسانه ملی که همواره در «
راستای تحقق شعارهای سال درپی حمايت از تولیدکنندگان و صاحبان کالا و خدمات داخلی است، به منظور حمايت
از صنوف مختلفی که از اين شرايط آسیب ديدهاند، به قراردادهای يکساله سال 1401 و يا تفاهمنامهها و قراردادهای
سه ساله و پنج ساله منعقد شده و يا منعقد خواهند شد صنوف مشروحه زير، مشروط بر اينکه برای اجرای تعهدات
فیمابین نسبت به عقد قرارداد اولیه و يا قرارداد و تفاهم نامه سه ساله و يا پنج ساله فقط به صاحب آگهی مشارکت
کننده در گروه که مشمول اين بند میشود در حال پخش و يا ادامه پخش داشته باشند ، امتیازاتی به شرح جدول 67
اعطا مینمايد.

پخش رایگان تیزرهای تبلیغاتی از صدا و سیما-سال 1400

تبلیغات رایگان تلویزیونی | آگهی رایگان

تلویزیونی | طرح تبلیغات رایگان صدا و سیما

طرح تشویقی صدا و سیما در سال 1400

تسهیلات تشویقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به کسب و کارهای ایرانی در سال 1400

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار «جهش تولید» در سال 1400 اقدام به پخش رایگان تیزرهای تبلیغاتی تولید کنندگان و صاحبان صنایع و مشاغل به صورت 100% رایگان از شبکه های مختلف صدای و سیمای جمهوری اسلامی ایران نموده است.

تیزر مارکت آمادگی دارد تا کلیه ی مراحل پیگیری و انعقاد قرارداد، ساخت آگهی، تاییدیه ها و تنظیم جداول پخش را به نمایندگی از شما انجام دهد. به منظور مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با این شماره تماس حاصل نمایید.

مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر :

تماس با شماره تلفن: 09194102717

بخشی از قوانین و ضوابط استفاده از طرح رایگان صدا و سیما در سال 1400

ماده 12-تسهیلات تشویقی حمایت از اشتغال داخلی گروه سوم که بیش از 51 % سهام آنها متعلق به بخش خصوصی است:

حمایت از کالای ایرانی فرصت بسيار مغتنمی برای حمایت و تقویت از سرمایههای اجتماعی و توليد ملی است. در توليد ملی علاوه بر توجه به منابع اقتصادی، باید توجه خاص و ویژهای هم به منابع انسانی صورت گيرد زیرا نيروی کار شریفترین، مهمترین و با ارزشترین عامل بين عوامل گوناگون توليد است و هيچ عامل دیگری بدون حضور نيروی انسانی متخصص،خلاق و نوآور، اهداف توليد را محقق نخواهد کرد. حيات بالقوه توليد متضمن توجه جدی به نيروی کار است چرا که نيروی انسانی با انگيزه و حرفهای علاوه بر رشد جوامع، توان توليد کشور را نيز به سطح قابل قبولی میرساندکه نتيجه آن اقتدار، پيروزی و سرافرازی کشور است.

صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران، طی سالهای 1396 و 1397 و 1398 و 99 با سياست گذاری بر پایه این مهمترین عامل، در حمایت از کالای ایرانی نقش آفرینی نموده و در ادامه سياستهای مذکور، در سال 1400بسته حمایتی ذیل را اعلام می نماید. صاحبان کالای گروه سوم )به استثناء بند د ماده 11 ( که توليد کننده محصول نهایی برای مصرف کننده نهایی هستند درصورتیکه طی سال 1399 )سال پایه( حداکثر تا سقف 200 میلیارد ریال به کارکنان خود دستمزد و یا حقوق و مزایا پرداخت نموده باشند، با ارائه فهرست و تایيد سازمان تامين اجتماعی مشمول این طرح میشوند و میتوانند برابر پرداختهای خود و حداکثر تا سقف 200 میلیارد ریال از قرارداد، از تعرفه به نرخ صفرریال ) 100 % رایگان( استفاده نمایند.

توضیح: به میزان حقوق پرداختی به کارکنان طی 12 ماه منتهی به پخش آگهی (مطابق با لیست بیمه) به شما اعتبار پخش رایگان تعلق می گیرد. برای مثال اگر شما ماهیانه صد میلیون تومان به کارکنان خود پرداخت کرده باشید، اجازه ی پخش آگهی به میزان یک میلیارد و دویست میلیون تومان را خواهید داشت.

طرح رایگان صدا و سیما بیشتر به چه تولید کنندگانی تعلق می گیرد؟

این طرح مخصوص تولید کنندگان و صاحبان کالاهای ایرانی است که تولید کننده ی «محصول نهایی برای مصرف کننده ی نهایی» هستند.

آیا به صاحبان و ارائه کنندگان خدمات هم تعلق می گیرد؟

در صورتی که خدمات آنها به مصرف کننده ی نهایی باشد و صدا و سیما این موضوع را تایید کند !

سایر تبصره های طرح تشویقی صدا و سیما:

تبصره 31 : آن دسته از بنگاههای اقتصادی مشمول ماده 12 که در سال 1398 از تسهيلات تشویقی استفاده نمودهاند، با رعایت ماده 12 و تبصرههای ذیربط در سال 1399 با احتساب 50 درصد دستمزد یا حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان خود، حداکثر تا 100 ميليارد ریال مشمول استفاده از ظرفيت مذکور خواهند بود.

تبصره 32 : مبنای محاسبه برای آن دسته از صاحبان کالا و خدمات مشمول استفاده از تسهيلات تشویقی که در سال 98 از این طرح استفاده نمودهاند، ميزان پرداخت حقوق و مزایا و دستمزد از ماه بعد از استفاده از تسهيلات تشویقی سال 98 است.

تبصره 33 : در بسته حمایتی ماده 12 برای گروههای هلدینگی )ماده 11 (، ظرفيت تشویقی حمایت از رونق توليد برای کل هلدینگ 200 ميليارد ریال طبق تعرفه است. شرکتهای وابسته به گروه برای استفاده از این ظرفيت تشویقی مکلف هستند وضعيت سهام خود را قبل از انعقاد قرارداد مشخص و ارائه نمایند. اداره کل بازرگانی میتواند براساس درخواست کتبی گروه، ظرفيت تشویقی را بين هریک از اعضای آن توزیع نماید.

تبصره 34 : چنانچه شرکتی از ظرفيت تشویقی ماده 12 استفاده نماید و بعدا مشخص شود جزء گروه هلدینگ بوده، مازاد پخش گروه تعرفه مصرفی طبق مقررات مجموعه ضوابط محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 35 : مبنای محاسبه و تعيين مبلغ تعرفه قرارداد، ارائه ليست حقوق و مزایای پرداختی یکساله مورد تأیيد سازمان تأمين اجتماعی منتهی به دوره زمانی پخش تبليغات است.

تبصره 36 : مبلغ طبق تعرفه تبليغات رایگان به صورت 50 % تلویزیونی و 50 % رادیویی تقسيم میشود.

تبصره 37 : در صورتیکه پرداخت حقوق و مزایای پرسنل صاحب آگهی نسبت به سال پایه ) 98 ،) 50 % افزایش داشته باشد، مبلغ تعرفه قرارداد منعقده نيز 50 % افزایش خواهد یافت.

تبصره 38 : به جهت رعایت حقوق مخاطبين و مصرف کنندگان کالای ایرانی، مشمولين طرح مذکور با توجه به رایگان بودن طرح موظفند آگهیهای خود را مطابق با ضوابط پخش سازمان صدا و سيما و رعایت مسائل کيفی و کمی تهيه و ارائه نمایند.

تبصره 39 : خودروسازان و بيمه های دولتی مشروط به عقد قرارداد حداقل 1000 ميليارد ریالی و درصورت اتمام پخش قرارداد، مشمول استفاده از این تسهيلات خواهند بود.

تبصره 40 : تسهيلات تشویقی از رادیو به تلویزیون قابل انتقال نيست.

تبصره 41 : این تسهيلات فقط مشمول کالاهای توليد در ایران است.

تبصره 42 : به صاحبان آگهی مشمول این طرح که قرارداد آگهی تلویزیونی )ریالی( منعقد و پخش نمایند، مشروط بر آنکه مشمول اولين حضور یا افزایش بودجه نسبت به سال 1398 باشند، متناسب با مبلغ قرارداد، علاوه بر مبلغ فوق الذکر طبق جدول ذیل تسهيلات تشویقی اعطاء می گردد )به استثناء قراردادهای هلدینگی(

طرح رایگان صدا و سیما در سال 1400

ساخت تیزرهای حرفه ای توسط تیزر مارکت با بیش از 8 سال سابقه

از این رو مجموعه ی تیزر مارکت با بهره گیری از متخصصان و هنرمندان مجرب و حرفه ای آماده ی ساخت انواع تیزرهای تبلیغاتی موشن گرافیک (گرافیک متحرک)، انیمیشن دو بعدی و سه بعدی و همچنین تیزرهای تبلیغاتی با تکنیک رئال، در راستای کمک به تولید کنندگان و شرکت های ایرانی به منظور بهره گیری از این فرصت بی نظیر می باشد. کلیه ی تیزرهای این مجموعه مطابق با قوانین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و با کیفیت Full HD ساخته می شوند و در صداگذاری نیز از بهترین گویندگان، صداپیشه ها و دوبلورهای حرفه ای استفاده می شود. همچنین در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین هزینه تیزرهای تبلیغاتی شما ساخته می شوند.

مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر : تماس با شماره تلفن:

09198506418

مدارک لازم برای استفاده از طرح رایگان صدا و سیما در سال 1401

مدارک لازم جهت ارسال به صدا و سیما عبارتند از:

۱- روزنامه رسمی

۲- اساس نامه شرکت

۳- ثبت نام تجاری (برگه ی ثبت برند)

۴- پروانه بهره برداری

۵- لیست حقوق پرداختی به کارکنان، تایید شده توسط تامین اجتماعی (لیست بیمه ی 12 ماه سال 99)

جهت استفاده از تسهیلات پخش صد در صد رایگان تیزرهای تبلیغاتی از شبکه های مخلتف صدا و سیما برای سال 1400 فرم زیر را تکمیل نمایید. و یا با شماره 09198506418 تماس حاصل نمایید.

تکمیل فرم “طرح رایگان صدا و سیما” – طرح حمایت از کار و خدمات ایرانی سال 1401

به منظور بهره مندی از طرح رایگان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حمایت از کسب و کارهای ایرانی، لطفا فرم ذیل را تکمیل نمایید.

نامه ی طرح رایگان صدا و سیما در سال 1400

نامه طرح رایگان صدا و سیما 1400

همچنین ببینید؛

تبلیغات ارزان تلویزیونی