تیزر آماده و چگونگی بازسازی آن

تیزر آماده چیست؟ و در تیزرهای آماده چه چیزهایی قابل تغییر و جایگزینی اند؟