مجموعه انیمیشن داستان های ملانصرالدین

City BG 02 Main 04 - داستان های ملانصرالدین
داستان های ملانصرالدین - مجموعه انیمیشن

ملانصرالدین – از دل تاریخ

ملانصرالدین شخصیتی تاریخی، فکاهی، تمثیلی، بینافرهنگی است که به رندی، حاضر جوابی و بازگویی حقایق ولو با طعم دیوانگی و حماقت شهره است و مثال خوبی برای نقب زدن به اعماق زندگی، شناخت حقایق پنهان، اجتماع، و رفتار آدمیان در موقعیت های متفاوت زندگی است. در مثل است که روزی ملانصرالدین خر خود را برای فروش به بازار می برد. خر در بازار مشتری اول را لگد می زند، دومی را از گرده اش می اندازد و سومی را هم دندان می گیرد. مردم دور ملا جمع می شوند که آخر آدم خوب خری که هم جفتک می زند، هم آدم می اندازد و هم گاز می گیرد را که کسی از تو نمی خرد، ملا می گوید؛ درست است من هم می دانم چنین خری را کسی از من نمی خرد. اما آورده ام که مردم بدانند من با چه خری سر می کنم.

ملا نصرالدین – پیش قسمت اول

مجموعه انیمیشن داستان های ملانصرالدین - پیش قسمت اول

داستان های ملانصرالدین – پیش قسمت دوم – این داستان : جستجوی کلید

مجموعه انیمیشن داستانهای ملانصرالدین- پیش قسمت دوم - جستجوی کلید